Site.
Home
Reactiebox Tip

Verhalen.
Karper Spullen
Mijn vissers ziel
A Sabbatical year
Een Wetenschappelijk Bewezen Feit.
Karper malaise tot polonaise
1e Sessie op mijn thuiswater
Het Pinksterweekend
Hallo ik wil mij even voorstellen
Vakantie 2000
Mijn spiegel
Een onverwachte opgedwongen stek
Memoires of a carpfisher
Frankrijk.
Belofte maakt schuld
Onze vistrip in mei '98 naar Frankrijk
Vissen op Lac du Der
De French Connection
Lac de la Mouche
Techniek.
Wondermiddel of toeval?
Over hair en riglengtes
Penvissen op karper
De behandeling van een karper
Line Aligner
Gedrag & Aasgedrag
Voer attributen
Doe eens iets anders!
Uitleg rigs
Stiff rigs
Aas.
Overeenkomsten tussen mengvoer en boilie.
Aas
Boilie-recepten
Bereiding van boilies en Recepten
Boilieingrediënten
Biologie.
Karperziekte

KSN Nieuws

Persbericht KSN

17 februari 2002
Betreft: Handleiding Spiegelkarperprojecten

De Karperstudiegroep Nederland (KSN) maakt een productieve periode door. Na het verschijnen van de Gedragscode en de Visie Karperbeheer (binnen VBC’s) kwam de KSN op de karperbeurs in Zwolle voor de dag met de Handleiding Spiegelkarperprojecten. Het is een goed ogend en ruimschoots geïllustreerd document waarin een schat aan informatie van lopende projecten onder redactie van Joris (“Spiegelkarperproject”) Weitjens is gebundeld.

Vier jaar na de start van het eerste Spiegelkarperproject kan je nauwelijks heen om het succes en de impact van dit fenomeen. Het ziet er hard naar uit dat de toekomst voor de spiegelkarper, en daarmee voor een gevarieerde Nederlandse karpervisserij, vooral door deze projecten veilig zal worden gesteld. Met name de projecten - de zogenaamde Spiegelkarperprojecten met een hoofdletter S - waarbij voorafgaand aan de uitzetting elke spiegelkarper wordt gefotografeerd, hebben een grote uitstraling. De monitoring (het volgen van individuele spiegelkarpers) kan niet alleen rekenen op sympathie en belangstelling binnen onze karperwereld, het spreekt ook wetenschappers, water- en natuurbeheerders aan.

De Handleiding Spiegelkarperprojecten is in eerste instantie bedoeld voor degenen die rond lopen met plannen om op verantwoorde wijze een dergelijk project van de grond te krijgen. Daar komt in de regel nogal wat bij kijken! Een Spiegelkarperproject loopt in de regel via nogal wat schijven. Als goedbedoelende karpervisser ben je immers aangewezen op visrechthebbenden die gerechtigd zijn daadwerkelijk in te grijpen in de visstand. De ervaring leert echter dat hengelsportverenigingen, federaties en Visstand Beheercommissies (VBC’s) wat blij zijn met ter zake kundige karpervissers die kunnen adviseren en assisteren bij het voeren van verantwoord karperbeheer. Een Spiegelkarperproject is wat dat aangaat een prachtig middel om partijen tot elkaar te brengen. Stapsgewijs wordt in de handleiding beschreven hoe een team van karpervissers, laverend tussen hengelsportbestuurders en waterbeheerders, zo’n veelomvattend project tot een goed einde kan brengen.

Wilt u in bezit komen van de Handleiding Spiegelkarperprojecten dan dient u 6 Euro + 1.28 verzendkosten (7,28) over te maken op bankrekeningnummer 460585517 t.n.v. Aart Lokhorst te Dronten. Voor de luxe (full color) uitgave betaalt u 20 Euro + 1,28 verzendkosten (21,28).

29 januari 2002
Betreft: Betaalwateren

Betaalwateren zijn een ‘hot item’ binnen de huidige karpervisserij. De KSN-definitie van een betaalwater is:

- Een afgesloten viswater, in bezit of beheer van een bedrijf, dat als belangrijkste oogmerk het maken van winst heeft (commerciële uitbating). Er moet van tevoren worden geboekt, vaak tegen gedeeltelijke vooruitbetaling en er mag meestal alleen op vastgestelde stekken worden gevist. Tevens dient men zich aan de door de eigenaar/beheerder vastgestelde gedragsregels te houden. Meestal zijn er ook enige voorzieningen aanwezig in de vorm van een toilet, douche of wasgelegenheid, soms ook zijn er enkele huisjes te huur en is er een (beperkte) horecagelegenheid aanwezig.

Of:

- Een bij een bungalowpark aanwezig of aanpalend afgesloten viswater waar het mogen vissen bij de huur van de huisjes is inbegrepen.

Zoals het zich laat aanzien schort er, met name op het gebied van karperbeheer, nogal eens wat aan betaalwateren. Dit is voor de Karperstudiegroep Nederland (KSN) reden deze wateren in Nederland, België en Frankrijk te inventariseren en te gaan beoordelen.

De KSN beoogt hiermee inzicht te verkrijgen in het beheer van betaalwateren in genoemde landen. Met behulp van deze informatie kan de KSN karpervissers beter adviseren bij het kiezen of juist het vermijden van bepaalde betaalwateren. Daarnaast kan zij exploitanten wellicht adviseren over verantwoord karperbeheer. Voorzichtigheidshalve is de KSN in haar schaarse uitingen op dit vlak, vooralsnog van een “nee, tenzij” benadering rond betaalwateren uitgegaan.

Om tot een objectieve beoordeling te komen zal aan de eigenaren/beheerders/agenten van betaalwateren worden gevraagd per water een enquêteformulier in te vullen. Tevens worden de gegevens uit de reclamefolder en van de internetsite van die wateren hierbij betrokken.

In te vullen gegevens op het enquêteformulier zijn onder andere:

Oppervlakte – gemiddelde diepte – bodemgesteldheid – begroeiing – karperbestand - karperbiomassa in kg per ha – bestand aan overige witvissoorten – overige witvisbiomassa in kg per ha – herkomst van de karpers – beheer van de karpers – aantal vaste visstekken – prijs – gedragsregels.

Aangezien het verzamelen van deze gegevens veel werk is, kan de uitkomst van de enquête pas over ruim een jaar worden verwacht. Tot die tijd zal de KSN haar “nee, tenzij” benadering voortzetten.

01-01-2002

Bedreigingen voor de Sportvisserij en samenwerking met ‘zusterverenigingen’

Tenminste twee keer per jaar wordt op het NVVS kantoor overleg gevoerd tussen de NVVS, de SNB (Snoekstudiegroep Nederland-België), de VNV (Vereniging Nederlandse Vliegvissers) en de KSN (Karperstudiegroep Nederland). De afgevaardigden van de KSN bij dit overleg zijn Tim Pelsma en Aart Lokhorst. De onderlinge samenwerking tussen deze drie ‘specialistengroepen’ is uitstekend, we hebben immers ook dezelfde belangen te verdedigen!

Gezegd zou kunnen worden dat deze drie specialistengroepen de ‘luizen in de pels’ van de NVVS zijn daar er geen fanatiekere belangenbehartigers binnen de sportvisserij te vinden zijn dan deze drie verenigingen, hetgeen ook door de NVVS zeer op prijs wordt gesteld.

Tot nu toe zijn de Federaties de enige leden van de NVVS. In 2001 lag er een voorstel van het NVVS bestuur om ook de SNB, VNV en KSN lid van de NVVS te kunnen laten worden tegen een zeer gereduceerd tarief. Vanwege de bestuursperikelen bij de NVVS is dit voorstel in 2001 niet aan de orde gekomen, echter verwacht mag worden dat een dergelijk voorstel t.z.t. opnieuw ter tafel zal komen.

Bedreigingen voor de Sportvisserij?

Jazeker, en meer dan ooit! Het overgrote deel van de karpervissers wil alleen maar ‘lekker vissen’, kijken niet verder dan hun hengel lang is en de rest zal ze ‘worst’ wezen. Als iedereen er zo over zou denken zouden de beroepsvissers inmiddels al veel meer schubvisrechten (terug) hebben en ook de karper door hen zwaar bevist worden. Ook karper is, in tegenstelling tot in het verleden, een gewild ‘handelsobject’ geworden, als consumptievis, als pootvis of als illegaal (of zgn. legaal) exportartikel naar met name Engeland.

Beroepsvissers

Op de Nederlandse binnenwateren zijn (naast de IJsselmeervissers) ca. 350 beroepsvissers actief waarvan er echter slecht ca. 50 fulltime beroepsvisser (of beroepsvisserij bedrijven) zijn. De rest beschikt veelal nog over visrechten uit een grijs verleden en vist grotendeels voor de bijverdienste. De huidige aalstand is gemiddeld genomen slecht, dit heeft de beroepsvisserij deels aan zichzelf te wijten omdat ze gewoon te veel aal hebben weggevangen in het verleden. Voor een deel ligt dit ook aan het wegvangen van glasaaltjes voor o.a. de kusten van Portugal en Spanje (ook door beroepsvissers dus!). Blijkbaar beseft het beroep nog niet dat als men teveel aal weggevangen heeft sowieso de intrek van glasaaltjes ook daadwerkelijk minder wordt!

Vanwege de teruggelopen palingvangsten aast het beroep op uitbreiding van de schubvisrechten. Geconstateerd moet worden dat, ondanks het vele lobbywerk van de NVVS (waarvoor alle hulde!) het beroep toch beter scoort bij de Tweede Kamerleden (kwestie van medelijden, hard werkende mannen in weer en wind, met verweerde gezichten, die ook nog eens in hun bestaan bedreigd worden).

De emotie wint het van de ratio, de totale omzet van deze beroepsbinnenvissers, exclusief de IJsselmeervissers, is maximaal 15 miljoen gulden per jaar. Daar tegenover is de omzet van de totale sportvis sector ca. 500 miljoen gulden per jaar en enige duizenden fulltime arbeidsplaatsen in de totale sportvissector!

Een feit is tevens dat door het steeds schoner geworden water, met name de grote openbare watersystemen (denk hierbij vooral aan de de-fosfatering) er aanzienlijk minder voedsel voor witvis voorhanden is dan in het verleden. Gevolg hiervan is dat de witvisstand, dus ook de karperstand, in aantallen en biomassa (kg vis) reeds fors is gedaald t.o.v. het verleden zodat er in feite geen – of alleen nog in uitzonderlijke situaties – ruimte is voor het beroep om nog schubvis te oogsten.

Even een zijsprongetje: behoudens op afgesloten putjes en putten worden er minder karpers gevangen, maar de afmetingen en gewichten blijven wel stijgen. Dit heeft op de grote watersystemen niets, of slechts bij uitzondering, met het voeren van boilies etc. te maken, maar is een gevolg van de afname van het aantal vissen vanwege het geringere voedselaanbod, echter de exemplaren die overblijven worden gemiddeld genomen groter.

Dierenbescherming

Iedere sportvisser zal de acties van de Dierenbescherming in het najaar van 2001, gericht tegen het sportvissen, zijn opgevallen. Subtiele en professioneel opgezette acties, gericht tegen het vissen door kinderen (de Dierenbescherming heeft hierover een brief naar alle gemeenten gezonden) én tegen het gebruik van een leefnet. Op het eerste gezicht zou je kunnen afvragen wat wij als karpervissers daar nou mee te maken hebben. Nou, vergis je niet! Door middel van telkens kleine stapjes probeert de Dierenbescherming het sportvissen uit te bannen, ze zijn zo voorzichtig omdat er ca. 1,5 miljoen sportvissers zijn, waarvan bijna 500.000 kinderen onder de 15 jaar. Denk hierbij ook aan het verbod op het gebruik van een levend aasvisje in het verleden! Als ze erin zouden slagen het vissen door kinderen tegen te gaan en het gebruik van een leefnet te laten verbieden is door hen weer twee stappen gezet op weg naar een algeheel sportvisverbod. Immers de aanwas van sportvissers loopt dan spaak en de wedstrijdvisserij wordt in het hart getroffen. Gelukkig ziet het er op dit moment absoluut niet naar uit dat ze dit voor elkaar krijgen, maar ze zullen het blijven proberen!!!

Heel veel kinderen vissen nu eenmaal graag en daar kan zelfs de Dierenbescherming niets aan veranderen…..

Duidelijk is wel dat wij, als sportvissers, in welke discipline dan ook, één gesloten front moeten vormen. Nu richten hun acties zich tegen het vissen door kinderen en tegen het gebruik van een leefnet, de volgende stap zou tegen de bewaarzak, de nachtvisserij (en vul het zelf verder maar in) gericht kunnen zijn. Alles wat eenmaal verloren gaat krijgen we nooit meer terug!

Goed om te weten is ook dat de Dierenbescherming jaarlijks vele miljoenen guldens uit de opbrengsten van de Postcodeloterij ontvangt. Geen wonder dus dat de Dierenbescherming gemakkelijk dure acties tegen de sportvisserij kan voeren en via TV reclame aan ledenwerving etc. kan doen. Bovendien bezit zij meer dan 100 miljoen gulden aan onroerende goederen!

De Postcodeloterij? Als sportvisser zou je jezelf terdege af kunnen vragen of je hier nog wel aan mee zou moeten doen, gezien de anti sportvis acties van de Dierenbescherming, dit ondanks het feit dat ze natuurlijk ook veel ‘goed werk’ doen.

De ‘Handel’

Onbegrijpelijk is dat de ‘handel’ (de groothandelaren en winkeliers in Hengelsportartikelen, alsmede ook de fabrikanten) zo apathisch is ten opzichte van de bedreigingen voor de sportvisserij terwijl hier toch enige duizenden arbeidsplaatsen mee gemoeid zijn. Een dringende oproep aan hen, om ook eens actief te worden op dit front is dan ook zeer op zijn plaats!

Persbericht KSN

29-12-2001

Betreft: Karpervissers in Beweging
(CArpistes en MOUvement, CAMOU)

Het KSN bestuur wil door middel van dit persbericht haar leden en alle overige Nederlandse karpervissers informeren over wat er in de Franse karpervisserij gaande is. Niet alleen bij het streven naar uitbreiding van de nachtvismogelijkheden in Frankrijk maar met name ook bij het tegengaan van de ' verdwijning' van karpers uit de openbare Franse wateren naar de privé (betaal)wateren heeft de KSN haar steun toegezegd aan deze Franse karperbeweging.

De afgelopen zomer heeft de KSN contact gezocht met CAMOU (Carpistes en MOUvement, Karpervissers in Beweging). Dit is een Franse beweging van karpervissers die zich sinds december 2000 inzet om het nachtvissen op alle openbare wateren in Frankrijk gelegaliseerd te krijgen. CAMOU wordt ondersteund door veel bekende Franse karpervissers, Franse karpermagazines, de winkelketen Décathlon en de vice voorzitter van de Franse ‘NVVS’.

De KSN heeft kenbaar gemaakt dat hun actie ook van belang is voor de duizenden Nederlandse karpervissers die ieder jaar naar Frankrijk gaan. Derhalve kan CAMOU ook op steun rekenen vanuit Nederland. Als grootste vertegenwoordiger van karpervissend Nederland heeft de KSN aan CAMOU kenbaar gemaakt dat indien officiele ondersteuning vanuit Nederland gewenst is, dat CAMOU op de steun van de KSN kan rekenen.

In reactie op vorenstaand contact met CAMOU ontving het bestuur van de KSN op 15 augustus 2001 onderstaande (vertaalde) brief:

Heren,

Namens alle deelnemers aan de ‘mouvement carpiste’ danken wij u voor uw belangstelling voor onze actie. Na de steun van het VBK bij ons verzoekschrift van december 2000 aan het Franse Milieuministerie stellen wij de door u vriendelijk aangeboden hulp zeer op prijs. Als wij, in geval van afwijzing van ons verzoekschrift, besluiten om hardere acties te gaan ondernemen zullen wij u op dat moment vragen ons een handje te willen helpen. U kunt ons zeker helpen door een artikeltje in de Nederlandse karpermagazines, internetsites etc. te plaatsen om alle Nederlandse karpervissers op de hoogte te brengen van wat zich in Frankrijk afspeelt.

Met dank en vriendelijke groeten,

Bruno Martel, namens de ‘mouvement carpiste’.

Vervolgens heeft de KSN op 17 december 2001 hernieuwd contact gehad met CAMOU. Dit heeft geresulteerd in een verzoek aan de KSN om onderstaand bericht in Nederland te verspreiden. Dit bericht is door CAMOU reeds verzonden naar alle Franse internetsites. Het bericht is een vertaling van de Franse versie.

Iedereen verenigd om uitbreiding van het nachtvissen mogelijk te maken.

U hebt wellicht de actie van 16 juni j.l. gevolgd om het nachtvissen gelegaliseerd te krijgen op alle openbare wateren van de 2e categorie, evenals op alle wateren die staatseigendom zijn maar door privé terrein lopen.

De (Franse) ‘karperpers’ en de internetsites hebben hier zeer veel aandacht aan besteed en hierdoor zijn de meeste (Franse) karpervissers hiervan op de hoogte.

Twee keer, op 26 september en 6 november, hebben wij een antwoord hierover ontvangen van dhr. Solelhac, voorzitter van de UNPF (= de Franse NVVS). Wij hebben luid en duidelijk onze twee belangrijkste eisen naar voren gebracht: de uitbreiding (legalisering) van het nachtvissen en het uitbannen van de verdwijning/verplaatsing van vissen van openbare wateren, beheerd door de hengelsportverenigingen en de federaties en van eigen wateren van hengelsportverenigingen en federaties naar de privé (betaal) wateren.

Verder heeft ‘le mouvement carpiste’ op zaterdag 17 november haar tweede vergadering gehouden in Châlon-sur-Saône. Diverse groeperingen uit de (Franse) karperwereld, die ieder hun eigen identiteit behouden, hebben zich geschaard achter één naam voor het vissen: La FFPC GN Carpe, clubs, vertegenwoordigers van de gespecialiseerde karpermagazines, internetsites en webmasters, karpervissers en ‘bekende’ namen in de (Franse) karpervisserij. Als ‘beeld’ van de overkoepelende organisatie heeft iedereen gekozen voor één naam, CArpistes en MOUvement. Er zijn commissies gevormd om zo effectief mogelijk te kunnen zijn.

Niets is makkelijker dan de actie te steunen: er is geen bijdrage of lidmaatschap vereist. Het volstaat zich in de volgende simpele waarden te kunnen vinden: respect voor de natuur, respect voor de vissen, respect voor anderen, zelfrespect en respect voor algemene normen en waarden.

Dus wat moet u inbrengen/aandragen om zich bij ‘le mouvement’ te voegen? Op dit moment NIETS! Het is pure onbaatzuchtigheid. Vraag u liever af wat u aan uw visserij kunt toevoegen.

Gezien uw steun ontvangt u een tweede bericht, bestaande uit hyperlinks, die u in staat stellen om het geschreven document, opgesteld op verzoek van de l’UNPF, en het perscommuniqué dat naar aanleiding van de vergadering van 17 november is opgesteld door te sturen. Het logo van de CArpistes en MOUvement dat binnenkort aan u gestuurd wordt zou, na bekendmaking van uw steun, heel goed op de home page van uw site kunnen staan. Het staat u vrij het perscommuniqué en het opgestelde document te publiceren en een link te leggen naar http://www.chez.com/glandin/action.htm dat uw bezoekers in staat stelt op de hoogte te blijven van de actie.

Om een zo breed mogelijk draagvlak voor de mouvement (beweging) te krijgen hebben wij een maximum aan informatiekanalen nodig om alle vissers te informeren en zoveel mogelijk belangstelling op te wekken, maar ook om de regio’s te motiveren deze zaak te steunen. Sommigen onder ons werken hier al aan buiten de clubs en de hengelsportverenigingen om en wij zijn er zeker van dat er nog veel actieve krachten te mobiliseren zijn.

Wij vragen de eigenaren/webmasters van internetsites en clubs, om ons op basis van vrijwilligheid te helpen en ons te voorzien van internet contacten (adressen) die de informatie van de CArpistes en MOUvement willen publiceren/doorgeven om zoveel mogelijk betrokkenheid van alle karpervissers bij deze beweging te bewerkstelligen.

Als een internet site u hiermee niet wil helpen, verstrek dan het e-mail adres van een karpervisser die u kent uit uw département om als vrijwilliger op te treden. Als er daartentegen veel internetsites of vissers zijn die hieraan mee willen werken, werk dan samen.

Voor uw antwoord of uitgebreidere inlichtingen kunt u uw berichten sturen naar: camou@pecheur.com

Een officieel forum, gebaseerd op de acties van CArpistes en MOUvement is geopend op de site: http://www.pecheur.com (een algemene site die onze beweging steunt en zijn diensten aan onze zaak aanbiedt).

Wij nodigen u uit deel te nemen aan dit forum, maar ook de enquete te beantwoorden op deze site en hopen dat u dit ook bekend wilt maken aan alle u bekende karpervissers. Als uw site ook een forum heeft, maak dan een bericht hierover inclusief de vermelding van de twee onderstaande adressen en voorzie dit van een korte introductie tekst:

http://www.pecheur.com/forums/aff-forum.asp?codeforum=10

http://www.pecheur.com/opinion/camouenquete.asp

In afwachting van uw antwoord,

Met vriendelijke groet,

La commission ‘communication’ des CArpistes en MOUvement.
(de commissie communicatie van de CArpistes en MOUvement)

Het vorenstaande bericht van CAMOU spreekt voor zich. Wij hopen in ieder geval dat zoveel mogelijk sites de betreffende links plaatsen en dat vele mensen de enquete invullen. Het gaat immers om de toekomst van de karpervisserij. UW VISSERIJ!

Hoogachtend,

Het bestuur van de Karperstudiegroep Nederland

Persbericht KSN 17-12-2001

Betreft: Visstroperij

Dankzij het voortdurend lobbyen van de NVVS in ‘Den Haag’ en mede op aandrang van de specialistengroepen (Karperstudiegroep Nederland, Snoekstudiegroep Nederland-België en Vereniging van Nederlandse Vliegvissers) alsmede van de redacteuren van de diverse hengelsport- en karperbladen heeft u in week 50 het volgende in een aantal dagbladen kunnen lezen:

OM opent jacht op visstroper

Visstropers worden de komende jaren in figuurlijke zin gefileerd. Dat belooft officier van justitie Bunk in het plan van aanpak, dat is opgesteld om de harde kern van beroepsstropers op alle mogelijke manieren te treffen.

De strenge aanpak in Friesland dient als voorbeeldproject, maar er wordt niet gewacht op de resultaten voordat de jacht op visstropers elders in het land begint. Binnenkort namelijk start al eenzelfde aanpak in het Gelderse, Utrechtse en Flevolandse Randmerengebied en in de streken rond de grote rivieren.

In deze drie regio’s vormt de visstroperij het grootste probleem. Doel is om de illegale binnenvisserij voor 2010 met 80 procent terug te dringen. De jacht op visstropers wordt gezamenlijk geopend door de Algemene Inspectiedienst (AID), het Korps Landelijke Politiediensten, Regiopolitie, het Openbaar Ministerie en de sectororganisaties van de beroeps- en sportvisserij. Voorop staat het op heterdaad betrappen van stropers, maar er is ook gekozen voor preventieve maatregelen om er voor te zorgen dat de illegale vissers het risico niet eens meer nemen. Om visstropers schrik aan te jagen staat er voortaan een geldboete van tussen de ƒ 10.000 en ƒ 25.000 in het vooruitzicht voor grove stroperij.

Landelijk zijn er naar schatting vijftig professionele stropers die veel schade aan de visstand veroorzaken en daarnaast veel overlast veroorzaken bij beroeps- en sportvissers. Zij maken zich veelal schuldig aan diefstal van netten van beroepsvissers en bedreigen ze zelfs.

Het plan van aanpak behelst onder meer de intensieve opsporing van visstroperij. Met het OM zijn afspraken gemaakt over strafeisen die landelijk gelijk getrokken worden. Daarnaast zal nadrukkelijker dan in het verleden verbeurdverklaring gevraagd worden van vangsten en netten. Bovendien worden de Belastingdienst en de Sociale Dienst geïnformeerd.

Rob van Lint, directeur visserij van het ministerie van LNV in Den Haag zei dat gewerkt wordt aan een wetswijziging die een overtreding van de Visserijwet tot economisch delict bestempelt. Daardoor kunnen hogere straffen worden opgelegd. Bovendien wordt voor bijvoorbeeld restauranthouders een registratieplicht voor de herkomst van de vis ingevoerd, zodat de stropers hun vangsten moeilijker kwijt kunnen. Volgens Piet van den Berge, bij de waterpolitie hoofd IJsselmeer en Friese binnenwateren is het hoog tijd dat de visstropers hard worden getroffen. Nu komen ze er vaak met een boete van 500 gulden vanaf. ‘We moeten ervoor zorgen dat het financieel niet langer lonend is om te stropen’.

09-12-2001

ECHO

De naam ECHO is een afkorting van English Carp Heritage Only, hetgeen zoiets wil zeggen als alleen karpers met een Engelse achtergrond. Echo is een organisatie die al een geruime tijd actief is in Engeland onder leiding van Ian Chilcott. Naast Ian zetten bekende karpervissers zoals o.a. Terry Hearn, Dave Lane en Keith Jenkins zich sterk in voor deze club.

Hun grootste ‘strijdpunt’ is de veelvuldige illegale import van grote karpers naar Engeland uit te bannen. De illegale import betreft vooral Franse (spiegel)karpers maar ook grote Nederlandse (schub)karpers. Grootste bezwaar van deze praktijk is het risico dat ziektekiemen overgedragen kunnen worden met de dood van bestaande Engelse populaties als gevolg. Daarnaast willen zij voorkomen dat een (illegaal) geïmporteerde vis het Engelse record zal overnemen. De strijdkreet van ECHO is ‘keep it real’ en zij ondervinden langzaam maar zeker meer en meer steun in heel Engeland. Saillante details zijn dat Solar al wakers op de markt heeft gebracht waarop de Engelse vlag is afgebeeld en ‘born en bread’ Engelse vissen soms al met de Engelse vlag erbij worden gefotografeerd.

Achtergrond van dit verhaal is dat vergunningen vaak duurder zijn dan ƒ 500,00 à ƒ 600,00 per jaar terwijl voor de topwateren al snel twee tot vier keer zoveel betaald moet worden! In Engeland bestaan wachtlijsten voor praktisch elk water waarin grote vissen zitten (vanaf ca. 16 kg). Puur vanuit het oogpunt van financieel gewin kopen eigenaren van wateren dan ook graag grote buitenlandse vissen (en is het hen om het even of ze gestolen zijn of niet), hierdoor kunnen ze de prijs van hun water dan vervolgens weer verhogen.

Aangezien de grote karpers uit Frankrijk en Nederland verdwijnen richting Engeland is dit niet alleen een Engelse aangelegenheid. Vanzelfsprekend ondersteunt de KSN het streven van ECHO, mede om zoveel mogelijk de illegale export van met name Nederlandse vissen tegen te kunnen gaan. De KSN heeft regelmatig contact met ECHO. Daarnaast heeft de KSN ook enkele Nederlandse beroepsvissers en handelaren op de ‘korrel’, alsmede een Belgische handelaar die zeer waarschijnlijk betrokken zijn bij deze illegale export.

Harde bewijzen leveren is echter nog steeds een moeilijke zaak. Hierbij verzoeken wij dringend aan iedereen om ‘ogen en oren’ open te houden en direct de CBB (Commissie Belangen Behartiging) van de KSN in te lichten als je iets ‘verdachts’ ziet of hoort, bijvoorbeeld het verladen van levende karpers in een vrachtauto aan de waterkant. De CBB is erg geholpen met fotomateriaal van dit soort verdachte bezigheden. Ook als iemand iets heeft gezien en dat – met handtekening – op papier wil zetten bewijst dat de karpervisserij goede diensten.

19-10-2001

Uitzettingen spiegelkarpertjes IJssel Spiegelkarperproject

-Op woensdagmiddag 24 oktober 2001 om 14.30 uur in Zutphen bij de trailerhelling aan de Vispoortstraat nr. 4: 300 kg.
-Op vrijdag 26 oktober 2001 om 11.00 uur in Kampen aan de IJsseldijk (achter de molen): 300 kg.
-Op vrijdag 26 oktober 2001 om 14.30 uur in Zwolle aan de Katerveerdijk (op de ‘kop’ van het Katerveer, is ca. 200 meter vanaf de oude IJsselbrug): 300 kg

Alle spiegeltjes (K3) worden stuk voor stuk gemeten, gewogen, gefotografeerd en geregistreerd.
Iedere karpervisser die zo’n happening eens mee wil maken is van harte welkom. Het IJssel Spiegelkarperproject is een initiatief van de KSN regio Zwolle en wordt financieel ondersteund door de Federatie Oost-Nederland, de Gemeente Kampen en De Hengelsport Zwolle.

Namens de KSN regio Zwolle

Aart Lokhorst.

08-10-2001

Gedragscode voor karpervissers

De Karperstudiegroep Nederland (KSN) bestaan al sinds 1974 maar is sinds bijna een jaar een officiële vereniging. Sinds deze structuurverandering zijn voorlichting en promotie onlosmakelijk verbonden met de doelstellingen van de KSN. Die doelstellingen bestaan onder andere uit het bevorderen van de karpervisserij in de ruimste zin van het woord, het beschermen en behartigen van de belangen van de karpervisserij en het bevorderen en uitdragen van een ecologisch verantwoord karperbeheer.

De KSN tracht deze doelstellingen te bereiken door het uitgeven van “De Karper”, het officiële orgaan van de KSN en het overleggen en/of samenwerken met andere verenigingen en organisaties. Tevens organiseert de KSN landelijke en regionale meetings waar de leden hun gegevens, kennis en ervaring kunnen uitwisselen. Naast leerzaam zijn deze meetings ook uiterst gezellig.

In het voorjaar van 2001 heeft de KSN haar gedragscode voor karpervissers gelanceerd. Deze gedragscode kan als leidraad dienen voor iedere zichzelf en collega’s respecterende karpervisser. Daarom is het belangrijk dat de gedragscode een breed draagvlak creëert binnen sportvissend Nederland en België en zelfs Europa.

KSN-gedragscode

1. Toon respect voor eenieder en zijn eigendom.
2. Veroorzaak geen overlast.
3. Toon respect voor de natuur.
4. Meld calamiteiten en onregelmatigheden bij de gemeente, politie of hengelsportvereniging.
5. Zorg dat je beschikt over alle benodigde vergunningen.
6. Vis alleen met visveilige systemen.
7. Gebruik bij het onthaken en fotograferen altijd een onthaakmat.
8. Houd de vis nat bij het onthaken en fotograferen.
9. Ga verantwoord om met het gebruik van de bewaarzak.
10. Zet de karper terug in het water waarin je hem hebt gevangen.

Ben je geïnteresseerd in de Karperstudiegroep Nederland en overweeg je lid te worden? Meer informatie over de KSN vind je op www.karperstudiegroep.nl