Site.
Home
Reactiebox Tip

Verhalen.
Karper Spullen
Mijn vissers ziel
A Sabbatical year
Een Wetenschappelijk Bewezen Feit.
Karper malaise tot polonaise
1e Sessie op mijn thuiswater
Het Pinksterweekend
Hallo ik wil mij even voorstellen
Vakantie 2000
Mijn spiegel
Een onverwachte opgedwongen stek
Memoires of a carpfisher
Frankrijk.
Belofte maakt schuld
Onze vistrip in mei '98 naar Frankrijk
Vissen op Lac du Der
De French Connection
Lac de la Mouche
Techniek.
Wondermiddel of toeval?
Over hair en riglengtes
Penvissen op karper
De behandeling van een karper
Line Aligner
Gedrag & Aasgedrag
Voer attributen
Doe eens iets anders!
Uitleg rigs
Stiff rigs
Aas.
Overeenkomsten tussen mengvoer en boilie.
Aas
Boilie-recepten
Bereiding van boilies en Recepten
Boilieingrediënten
Biologie.
Karperziekte

KSN Nieuws

Persbericht Karperstudiegroep Nederland (KSN)

19 juni 2002.

Uitbraak virus(sen) onder karperpopulaties.

In april, mei en juni is op diverse plaatsen in Nederland plotselinge (massale) sterfte geconstateerd onder karpers. Opmerkelijk hierbij is dat geen andere vissoorten door de ziekte worden getroffen, alleen karper. In eerste instantie werd er gedacht aan Spring Viraemia of Carp (SVC), maar omdat deze ziekte ook andere karperachtigen zoals voorn en brasem treft, lijkt dit in een aantal gevallen minder waarschijnlijk en zou de sterfte ook kunnen duiden op een andere oorzaak.
De OVB vermoedt dat op grond van het ziektebeeld er sprake kan zijn van het Koi Herpes Virus (KHV), een ziekteverwekker die wel eens opduikt bij Koi-karpers, maar ook kan overslaan naar karpers in het vrije water.

De sterfte is al op verschillende plaatsen in het land aangetroffen, te weten in de omgeving van Middelburg, Meerkerk, Rijsoord, Nootdorp en Enkhuizen. De verspreiding is dus onduidelijk. Echter in het geval van Middelburg is het zeker niet het Koi Herpes Virus daar de betreffende (dode) vissen op dit virus in een laboratorium in Duitsland gecontroleerd zijn.

Het Koi Herpes Virus (KHV) is zeer besmettelijk, veroorzaakt lethargisch (sloom) gedrag, ongecontroleerde zwembewegingen, afsterven van kieuwen, ingevallen ogen, bloedingen, bleke plekken en schimmelvorming op de huid en een hoge sterfte (80 – 100 %).
In tegenstelling tot bijvoorbeeld SVC (Spring Viraemia of Carp) is het virus alleen besmettelijk voor Koi en gewone karpers (Cyprinus carpio) en niet voor andere karperachtigen.

KHV is het meest actief bij een watertemperatuur tussen de 17 en 23 graden Celcius, hoewel door sommigen een boventemperatuur van 27 graden Celcius wordt genoemd. Tijdens de zomermaanden kan een sterfte geheel stoppen, om vervolgens in het najaar weer toe te slaan.

Sinds 1998 zijn er verschillende uitbraken van het Koi Herpes Virus geweest in Israël en de Verenigde Staten. Meer recent zijn er via geïmporteerde Koikarpers ook uitbraken bekend in Engeland, Duitsland, België, Frankrijk en Nederland. Veel kwekerijen in Europa hebben momenteel problemen met het virus (en met SVC), waardoor er momenteel in de handel een gebrek aan karper is.
Het is duidelijk dat er voor de karpervisserij grote belangen op het spel staan.

De KSN roept karpervissers op niet te vissen in of in de nabijheid van wateren waar sterfte is geconstateerd. Het virus zou zich via b.v. het (nog vochtige) schepnet, onthaakmat of bewaarzak kunnen verspreiden naar andere wateren. Een goede voorzorgsmaatregel is, waar je ook vist, het schepnet, de onthaakmat en bewaarzak na iedere vissessie goed te reinigen en daarna eerst goed te laten drogen. Dit omdat je als karpervisser vaak niet weet waar die sterfteprecies is of geweest is.

Het overzetten van karpers is normaal al verwerpelijk, gezien de huidige omstandigheden betekent het dat het gezeul met karpers thans als misdaad kan worden bestempeld. Een bijzondere waarschuwing gaat uit naar de houders van (Koi)karpers in vijvers en aquaria. Zet deze vissen nooit uit in andere wateren!

Verder heeft de OVB behoefte aan goed proefmateriaal, dat wil zeggen een zieke, nog levende vis, om de ziekteverwekker met zekerheid te kunnen vaststellen.
De KSN raadt dan ook aan om bij het vaststellen van zieke karpers dit direct door te geven aan de OVB (tel. 030-6058425 of e-mail: gerlach@ovb.nl) opdat medewerkers van de OVB een nog levende karper kunnen komen vangen ( met zegens en electro-visapparatuur) die op kosten van de OVB onderzocht zullen worden op het SVC en KHV virus bij het ID in Lelystad.

Op eigen initiatief van twee Hengelsportverenigingen worden momenteel reeds enige vissen onderzocht bij het ID in Lelystad en in een Duits laboratorium.

Karperstudiegroep Nederland

URKER VISSTROPERS IN HEEL NEDERLAND ACTIEF.

Nu rond Urk het water totaal is leeggeroofd, verplaatsen Urker visstropers hun illegale praktijken naar andere wateren.
Niet alleen openbaar water maar ook naar verenigingswater, in heel Nederland!!
Men berichte dat er zo´n 25 a 30 ploegen opereren die zich overal in Nederland verplaatsen en alles roven wat zij bemachtigen kunnen.

In West Brabant (Volkerrak) zijn deze week een tweetal visstropers uit Urk aangehouden met 150 kilo vis. (reeds voor de 2e keer gepakt!)
Opbrengst van een nacht stropen; 150 x ca € 6,75 is ruim € 1000
Deze beide heren hadden de snoekbaars reeds gefileerd wat hun dus 150 x € 11,25 is € 1675 zou opbrengen! (een kleine rekensom leert mij dat bij 2 avonden stropen per week x 4 weken men bij deze hoeveelheid maar liefst € 13.400 per maand aan inkomsten bijeen rooft!)
Voor de in gulden denkers onder ons; dat is ruim 29.500 per maand. of wel ruim driehonderdduizend gulden per jaar!
Helaas heeft men dat niet in de uitzending verwoord. (ik denk trouwens ook niet dat vrouwtje Fabel zich dat realiseert)

In de regel vissen deze Urkers met een staand wand van 2 meter hoog en enige honderden meters lang. (voor een paar kilometer lengte schrikken ze echter ook niet terug)

Persbericht KSN
25 februari 2002

Betreft: Samenvatting van de KSN visie Karperbeheer binnen Visstand Beheer Commissies

Medio januari 2002 heeft de Karperstudiegroep Nederland (KSN) hun visie Karperbeheer binnen Visstand Beheer Commissies (VBC’s) uitgegeven. Deze visie is op diverse websites geplaatst. Desalniettemin wil de KSN de visie nogmaals onder de aandacht brengen middels deze samenvatting.

In de visie biedt de Karperstudiegroep Nederland handvaten en concrete richtlijnen voor verantwoord karperbeheer. De visie is primair bedoeld voor deelnemers aan VBC’s. De bedoeling is dat deze deelnemers, zowel beroeps- als sportvissers, samen met de waterbeheerder vorm geven aan visstandbeheer.

De KSN hoopt uiteraard dat hun visie wordt meegenomen bij het opstellen van visplannen en visstandbeheerplannen en bijvoorbeeld het opzetten van Spiegelkarperprojecten.

Het is geen toeval dat nou juist de KSN als eerste specialistengroep met zo’n visie komt, want karperpopulaties zijn extra gevoelig voor het gevoerde beheer. Dat hangt samen met het gegeven dat de natuurlijke aanwas van karper in Nederland ongewis is en het gegeven dat door karpervissers gewaardeerde spiegelkarpers zonder beheer langzaamaan zullen verdwijnen. Komt de karper wel tot succesvolle voortplanting dan slaat de situatie soms om naar de andere kant en zwemmen er zoveel karpers rond dat de nakomelingen een zwakke groei vertonen. Daarmee kunnen ook gewenste verbeteringen van het watermilieu in het gedrang komen. Ook dan kan ingrijpen gewenst zijn.

Kernpunt van de visie en de KSN definitie van verantwoord karperbeheer luidt als volgt:

Het ten gunste van de groei van karper en de variatie van karperbestanden benutten van de ecologische ruimte dat een water biedt, zonder dat kwetsbare en gewaardeerde ecosystemen en visgemeenschappen worden aangetast.

Onder meer de groei en het gemiddelde gewicht van de karper binnen een karperbestand zijn door ons gebruikt als leidraad om vast te stellen of er ruimte is voor uit te zetten karper of niet. In de tabel in hoofdstuk 4 van de visie is samengevat hoe dat werkt. In het kort komt het er op neer dat snel groeiende karpers en een hoog gemiddeld gewicht een indicatie vormen voor ruimschoots beschikbare leefruimte, terwijl een slechte karpergroei en lage gemiddelde gewichten aangeven dat de ruimte voor karper beperkt of zelfs te krap is. De gegevens van hengelvangstregistratie (met name in het kader van Spiegelkarperprojecten) geven een bruikbare groei-indicatie van karper.

In gevallen waar de beroepsvisserij op schubvis mag vissen geeft de KSN twee aanbevelingen mee:

1. Grote karpers en spiegelkarpers dienen nimmer beroepsmatig benut te worden. Deze vissen hebben voor de sportvisserij zeer hoge en moeilijk vervangbare waarden.

2. In geval van ongewenst hoge dichtheden aan karper (door natuurlijke aanwas) kunnen uitdunningsbevissingen toegepast worden. Alleen kleine schubkarpers worden verwijderd om zodoende meer ruimte te bieden aan andere vissoorten en een betere groei te waarborgen voor de achtergebleven karpers.

Ingrepen in de visstand dienen altijd planmatig te zijn, dat wil zeggen op basis van een streefbeeld uit een integraal visstandbeheerplan.

Het bestuur van de Karperstudiegroep Nederland,
namens deze,
de Commissie Belangen Behartiging

Bekijk hier de gehele publicatie.