Site.
Home
Reactiebox Tip

Verhalen.
Karper Spullen
Mijn vissers ziel
A Sabbatical year
Een Wetenschappelijk Bewezen Feit.
Karper malaise tot polonaise
1e Sessie op mijn thuiswater
Het Pinksterweekend
Hallo ik wil mij even voorstellen
Vakantie 2000
Mijn spiegel
Een onverwachte opgedwongen stek
Memoires of a carpfisher
Frankrijk.
Belofte maakt schuld
Onze vistrip in mei '98 naar Frankrijk
Vissen op Lac du Der
De French Connection
Lac de la Mouche
Techniek.
Wondermiddel of toeval?
Over hair en riglengtes
Penvissen op karper
De behandeling van een karper
Line Aligner
Gedrag & Aasgedrag
Voer attributen
Doe eens iets anders!
Uitleg rigs
Stiff rigs
Aas.
Overeenkomsten tussen mengvoer en boilie.
Aas
Boilie-recepten
Bereiding van boilies en Recepten
Boilieingrediënten
Biologie.
Karperziekte

KSN Nieuws

Persbericht

17 februari 2002
Betreft: Randmeren

Het afgelopen seizoen speelden zich op de Randmeren hectische taferelen af. Politie en A.I.D. zaten achter beroepsvissers aan die zich niet aan de regels hielden. Want net zo goed als onder sportvissers, bevinden zich daartussen ook lieden die het niet zo nauw nemen met de wet. De meldingen waren nogal deprimerend.

Met behulp van de zegen werden de karpers uit hun overwinteringverblijven gejaagd, weggevangen en voor veel geld verkocht. Snoek en vooral snoekbaars werd “als bijvangst” zowel boven als onder de maat, massaal opgeruimd. En dat alles onder het mom van pootvis vangen. Maar een overtreder moet wel eerst op heterdaad betrapt worden en het vergde dan ook van politie, justitie en de sportvisserij veel energie om daar een einde aan te maken. Eén beroepsvisser was al meerdere keren in de fout gegaan en zijn vergunning werd eindelijk door het Ministerie van LNV ingetrokken. Het bedrijf van een tweede beroepsvisser moest door andere, trieste, omstandigheden gesloten worden, met als gevolg dat op het Gooi- en Eemmeer de rust was weergekeerd……tot aan afgelopen week!

Sportvissers zagen op het Gooimeer opnieuw een beroepsvisser die bezig was met een enorme zegen vis te vangen. Paniek alom, want deze ellende behoorde toch tot het verleden ? Of zou het Ministerie opnieuw een vergunning hebben afgegeven ? Uit navraag bij de NVVS bleek dat deze beroepsvisser rechtmatig aan het vissen was met een z.g. zegenvergunning, welke zou zijn afgegeven door de sportvisserij zelf!!

De VHSR (Verenigde Huurders Schubvisrecht Randmeren, 4 samenwerkende federaties) zou deze vergunning hebben verstrekt. Wij van Total Fishing konden dit niet geloven en belden met de secretaris van genoemde VHSR, dhr. J.Boes. Deze wilde echter in eerste instantie niet meewerken aan, zoals hij het noemde ”telefoonjournalistiek”, reden waarom wij vervolgens naar zijn woonplaats zijn afgereisd, om uit zijn mond te vernemen wat de achterliggende gedachte was om aan die beroepsvisser een zegenvergunning af te geven.

Dhr Boes bleek een ervaren bestuurder die ons de ontwikkeling en zeer complexe regelgeving m.b.t. de beroepsvisserij op de Randmeren schetste. Hij is inmiddels gepensioneerd en besteed o.a. veel tijd aan het secretariaat van de eerdergenoemde VHSR, wat een samenwerkingsverband is tussen de Federatie Randmeren, Federatie Gooi en Eemland, Federatie Oost Nederland en Federatie Noord West Nederland. Naast de vergunningen die door het Ministerie kunnen worden verstrekt heeft de sportvisserij zelf ook de bevoegdheid om in dit geval een zegenvergunning af te geven. Dit hoeft niet maar mag wel. Bij de VHSR meldde zich kort geleden een jonge beroepsvisser die een aanvraag indiende om tot 15 maart a.s. met de zegen pootvis te mogen vangen op het Gooimeer, Eemmeer en Nijkerkernauw. Dhr. Boes verstrekte in zijn hoedanigheid als secretaris van de VHSR, daarop aan deze beroepsvisser een z.g. zegenvergunning voor het vangen en afvoeren van voorn groter dan 15 cm én brasem. Dit gebeurde volgens zijn zeggen pas na telefonisch overleg en instemming op 30 januari j.l. met de voorzitters van de andere eerdergenoemde federaties te weten de heren M.J. Boon, J.J.van Zorge en G.H. Veenendaal. Zelf vertegenwoordigde dhr. Boes de federatie Gooi en Eemland.

Met alle respect voor deze bestuurders, maar voor ons sportvissers is dit een volstrekt onbegrijpelijke daad. Wat immers is het belang voor de sportvisserij om uit vrije wil aan die beroepsvisser een zegenvergunning af te geven?


De argumentatie van dhr. Boes luidde als volgt: “Het belang voor de sportvisserij om die zegenvergunning af te geven is dat we een goede verstandhouding met het beroep willen. We hebben elkaar nu en in de toekomst hard nodig en er is niets op tegen om een startende beroepsvisser te helpen om een paar centen te verdienen. Zeker niet als het een beroepsvisser betreft die nog nooit is betrapt op een overtreding. Daarbij komt dat er aanvullende voorwaarden aan zijn vergunning zijn gesteld, zoals b.v. een modificatie aan de boot waardoor hij ter plaatse de vangst moet en kan selecteren. De voorwaarden zijn opgestuurd naar de regiopolitie en de K.L.P.D. Hem is ook nadrukkelijk meegedeeld dat bij overtreding de vergunning onmiddellijk wordt ingetrokken”

In eerste instantie lijkt het allemaal heel redelijk, maar de werkelijkheid is anders. Tot nu toe heeft de praktijk aangetoond dat het gros van de beroepsvissers op de Randmeren lak heeft aan de huidige regelgeving.

Volgens onze informatie zou er geen VBC of visstandbeheersplan bestaan en is gebleken dat de zegenvergunning door verschillende beroepsvissers werd misbruikt om de commercieel interessante snoekbaars en karper weg te vangen, met als resultaat dat nagenoeg alle grote vissen van de Randmeren zijn verdwenen. De professionaliteit en efficiency van het beroep is groot en er wordt met gebruikmaking van o.a. elektrische lieren en enorme netten achter elkaar doorgevist. Er wordt gesproken over quota, maar iedere insider weet dat dit een papieren regel is en nauwelijks te controleren. De schade die een moderne beroepsvisser met de zegenvisserij in korte tijd kan aanrichten is enorm. Hij kan een water compleet op de kop zetten.

Moeten wij als sportvissers dan uit vrije wil aan de sloop van ons eigen water meewerken? En ze een vergunning geven voor het vangen van brasem en voorn terwijl dat in veel gevallen resulteert in de jacht op snoek, snoekbaars en karper. Trouwens, waarom moet zo nodig al die mooie blankvoorn weggevangen worden om te dienen als toekomstig pootvis of vismeel? Dat zijn toch ook voor heel veel mensen sublieme sportvissen?

Het beroep is de romantiek allang ontstegen en een keiharde bedrijfstak geworden waar het puur om geld draait. Geld dat verdiend wordt met het wegnemen van prachtige sportvissen die voor (in verhouding) een habbekrats aan de meest biedende worden verkocht. Een bedrijfstak waarin gezien de sterk teruglopende aalvangsten absoluut geen toekomst zit. Uitstel van executie kan dan ook alleen plaatsvinden door over de rug van de sportvisserij andere vissoorten, al dan niet in strijd met de wet, uit te buiten. De sportvisserij moet zijn rug recht houden, voor zijn eigen belang opkomen en geen cadeautjes meer weggeven. Heeft de algemene ledenvergadering van de NVVS niet zeer recent een “historisch besluit” genomen waarin werd bepaald dat er niet meer zal worden meegewerkt aan de intensivering van het beroep. Hoe valt een dergelijk besluit daar dan in vredesnaam mee te rijmen?

Vind je ook dat de sportvisserij onmiddellijk moet stoppen met het verstrekken van zegenvergunningen aan het beroep? Stuur dan een e-mail naar de betrokken federaties waarin je (svp op een nette manier) aangeeft dat je het hiermee volstrekt niet eens bent! Wie weet worden dan dit soort besluiten in de toekomst niet meer genomen!

fedrandmeren@planet.nl (Federatie Randmeren)
info@pos-sportvisserij.nl (Federatie Noord West Nederland)
hsfon@cistron.nl (Federatie Oost Nederland)
j.boes@wanadoo.nl (dht Boes)
E-mail adres van Federatie Gooi en Eemland is onbekend.

Postadres: Rembrandtlaan 56
1412 JR Naarden

------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hieronder een gedeelte van de letterlijke tekst van het historische besluit op de extra NVVS ledenvergadering van zaterdag 23 november j.l:

De leden-federaties namen unaniem stelling tegen nog verdere uitbreiding van schubvisvangsten door het beroep. Zo’n uitbreiding staat aldus de leden ook haaks op het huidige (inter)nationale natuur- en milieubeleid Nog meer economische benutting schaadt daarnaast nadrukkelijk de belangen van de sportvisserij.

Bovendien wegen de incidenteel mogelijk extra opbrengsten niet op tegen de kosten en worden de wezenlijke problemen voor de gemiddelde beroepsvisser er niet door opgelost.

De NVVS kiest voor de belangen van de sportvissers én voor een duurzame natuurlijke visstand!